BIZ Holding s.r.o.

Informace o přeměně – ochrana věřitelů

Oznamujeme, že obchodní společnost BIZ marketing s.r.o. se slučuje s obchodní společností BIZ holding s.r.o., která je jejím jediným společníkem, čímž dojde k zániku obchodní společnosti BIZ marketing s.r.o. a převzetí veškerého jmění této společnosti obchodní společností BIZ holding s.r.o.

Informujeme tímto případné věřitele obchodních společností BIZ marketing s.r.o. a BIZ holding s.r.o. (dále jen „osoby zúčastněné na přeměně“), kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, že mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku výše uvedené přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.

Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.

Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku.

Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé,

  1. kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení,
  2. kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo
  3. jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Oznamujeme, že projekt přeměny byl uložen do sbírky listin zúčastněných společností dne 19.03.2019 a je k dispozici na tomto odkazu.